Amaçlar

16/03/2010

 1. Türkiye ile Hollanda ve Türkiye ile diğer Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik ve takip etmek,
 2. Bilgile anlayışının gelişmesini teşvik ve takip etmek,
 3. Üyelerinin bulundukları ülkelerdeki ekonomik olanaklar ve fırsatlar konusunda onları aydınlatmak ve onlara rehberlik yapmak,
 4. Üyelerinin girişimlerini desteklemek, Türk- Hollanda ve Avrupa makamlarına karşı çıkarlarını savunmak,
 5. Kendi üyeleri arasındaki dayanışma duygusunu pekiştirmek, üyeleri ile Türkiye- Hollanda Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik örgüt ve kurumlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve özendirmek,
 6. Bir yan çaba sarfetmek,
 7. Üyeler
 8. Dernek, ilke olarak hiçbir siyasi parti ile organik bağ kurmaz. Dernek, Sivil Toplum Örgütü olup gönüllü çalışanlardan oluşur.

Misyon

16/03/2010

Konumu itibariyle HOTİAD, Türkiye-Hollanda-Avrupa Birliği üçgeninde birleştirici, uzlaştırıcı, ortak paydalarda bütünleştirici görevini, misyon olarak benimsemektedir.

 1. Hem Avrupa eksenli hem de Türk eksenli olaylara yakın olması özelliğiyle, Avrupa ülkeleri arasında ideal bir konum hazırlamak,
 2. Politik, ekonomik ve sosyal konularda her iki tarafı anlayan, algılayan, yanılgı ve yanlış anlaşılmaları düzeltici, uzlaşmacı ve yapıcı bir bakış açısına sahip olmak,
 3. Türkiye-Hollanda-Avrupa Birliği Ülkeleri üçgenindeki konumunun bir gereği olarak, Türkiye’nin dünya ekonomisine entegrasyonu ve genişleme sürecinde, Avrupa Birliği’ne tam üyeliği noktasında çaba sarfetmek,

Vizyon

16/03/2010

İnsan hak ve özgürlüklerine saygıyı savunan, ufku geniş, politize olmamış, kollektif çalışmayı benimsemiş üstdüzey bir kurumdur. Hollanda ve Avrupa’daki Türk iş dünyasının örgütlenme ve kurumsallaşma sürecinde örnek bir konumda bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Türk işadamları imajının iyi bir noktaya gelmesine katkıda bulunmaktadır.

 1. Ortak paydalarda buluşup, güçbirliği ve girişimcilik ruhunu destekleyen, eğitim ve sosyal alanlarda yönlendirici istihdam sağlamak,
 2. Yeni ve zemine uygun iş sahalarına genç girişimcileri teşvik etmek, mesleki eğitimi özendirmek, nitelikli ve ehil işadamları yetiştirmek ve sektörel sorunlara çözüm aramak,
 3. Türk işadamlarının, Hollanda Hükümeti ile ilişki ve diyaloğlarının saglam temeller üzerine bina edilmesini sağlamak, HOTİAD’ın ana hedefleridir.

Güçlü sesimiz HOTİAD

16/03/2010


 

Genelde Avrupa Birliği Ülkelerinde özelde ise Hollanda’da yapılanmasını tamamlamış, aktif bir gelişme sağlayan, pazar paylarını sürekli artıran yenilikçi, ileri görüşlü ve yeni iş sahalarına el atan Türk işadamları, sosyal ve ekonomik güçlerini HOTİAD çatısı altında birleştirerek güçlü bir birliktelik oluşturmayı hedeflemiş bulunmaktadırlar.

Güçlü, kollektif çalışmayı bilen, etik değerlere saygılı, toplumsal bütünlüğe önem veren bir sivil toplum kuruluşu olan HOTİAD, üyelerinden ve üye adaylarından, iş ve işlevlerini, kendisine ve misyonuna uygun, kendisinden beklentileri ve ileriye dönük stratejik hedeflerini büyük bir azim ve kararlılıkla takip ve tanzim edeceğine ilişkin güven veren özellik ve nitelikte olmalarını dilemekte ve beklemektedir. HOTİAD, kurum olarak Avrupa ve diğer ülkelerdeki Türk işadamlarına etkinlik, işlerlik ve saygınlık kazandırmayı kendine ilke edinen kişilerin oluşturduğu bir kurumdur.